Gå till innehåll
Grava Skidklubb
Grava Skidklubb

Ersättningspolicy Juniorer

Reseersättning till cup och JSM
Vi betalar reseersättning med 12,5 kr/mil/aktiv (max 25 kr/mil om fler aktiva åker
i samma bil) för resor till JSM och juniorcuper. Max 2 000 kr/tävling och åkare.
Grava SK uppmuntrar till hyra av minibuss. Vid kortare resor där minibuss blir
dyrare än vanlig bil stämmer de aktiva av med ordförande och kassör om det är
möjligt att utöka ersättningen.


Ersättning för boende i samband med cup och JSM
Boende ska bokas gemensamt. Vid gemensamt boende ersättningen den aktive
med maximalt 500 kr/natt. Undantag från gemensamt boende kan göras i de
fall gemensamt boende inte går att erbjuda.


Ersättning för skidgymnasium
Avgift för skidgymnasium ersätts av klubben med en max ersättning om 6
500kr/år.


Vallabod
Om klubben står för vallabod för aktuell tävling beslutas gemensamt av
ordförande och kassör efter fråga från ansvarig ledare vid varje enskild tävling i
Bauhaus cup och JSM. Juniorerna kan välja att ta från sina egna budgetar till
denna post om utrymme inte finns i budget.


Tävlingsavgifter
Grava SK betalar startavgifter för tävlingssatsande juniorer. Detta gäller för tävlingsklass. För motionslopp och långlopp betalar respektive åkare för själv. Alla tävlingar ska vara sanktionerade av klubben innan resa.


Juniorer som inte går på skidgymnasium
Eventuella höstläger och spårkort i skidtunneln för distriktstävlingar ersätts på
samma sätt som för ungdomarna.

Hantering av ersättning
För samtliga ersättningar gäller reseräkning med antal mil, information om vilka
som samåkt, samt kvitto på boendekostnad. Reseräkningen ska skickas in till vår
kassör Jessica senast tre veckor efter varje tävling. Jess.johansson.78@gmail.com

Kassören kommer delge alla juniorer en blankett som ska fyllas i vid redovisning
av respektive tävling. Syftet med det här är att underlätta redovisningen och
undvika oklarheter för såväl kassör som för juniorer.

För att juniorerna ska vara berättigade till ersättning finns ett antal krav
som ska vara uppfyllda:
• Resa och boende ska i möjligaste mån ske gemensamt med klubben. Om
klubben bokar ett gemensamt boende ska samtliga deltagare bo i det för
att få ut ersättning.


• Vid resa ska hänsyn i möjligaste mån tas till övriga i klubben så samtliga
får så billig och smidig resa som möjligt. Extra hänsyn och undantag från
gemensam resa tas till de juniorer som går på skidgymnasium längre
hemifrån än Torsby.


• Hemmavarande juniorer ska delta regelbundet på gemensamma
klubbträningar. Minst en tredjedel av träningarna är ett riktmärke när
träning erbjuds för juniorer.


• Gravakläder ska bäras på tävling och på klubbläger.


• Inga egna sponsorer ska pryda klubbdräkt eller överdragskläder. - Dock
kan juniorerna gemensamt hitta två gemensamma sponsorer till
juniorgruppens kläder. Om så sker ska det vara bland företag som inte
redan sponsrar Grava SK som helhet. Sådana sponsorintäkter ökar
juniorernas budget med motsvarande sponsorintäkt.


• Om åkarna har egna sponsorer ska de inte konkurrera med klubbens
sponsorverksamhet och sponsor ska stämmas av med klubbens
ordförande och kassör så att sponsorerna inte strider mot Gravas
gemensamma sponsoravtal.


• Åkarna ska agera som ambassadörer för Grava och stötta de yngre
grupperna.


• Vid efterfrågan från klubben ska åkarna dela sponsorer i sina sociala
medier.

• För att få ersättning av klubben ska man finnas tillgänglig för deltagande i
stafetter där man representerar Grava SK.


• Föräldrar till juniorer och juniorer ska delta som funktionärer hela helgen
för Klarälvsloppet, dvs från fredag kväll till söndag kväll. Undantag sker vid
eget deltagande och vid godkännande från ordförande.


• Om möjlighet finns (här vet vi att det kan finnas svårigheter när man inte
bor i Karlstad) ska juniorer vid något tillfälle per år ställa upp som ledare
för ungdomar eller delta på skidskola för att få in pengar till klubben.


• De juniorer som bor i Torsby ska delta i, eller hälsa på när familjedagen är
i tunneln. Om juniorerna inte har möjlighet att delta ska detta meddelas
ordföranden.


En bild

Publicerad: 2023-10-17

Senast uppdaterad: 2024-03-14

Författare: Jessica Johansson